درباره آزمایشگاه دکتر طاهری

اين آزمايشگاه 15 سال قبل در سال ۱۳82 توسط آقای دکتر علی طاهری متخصص دکترای علوم آزمايشگاهی تحت عنوان آزمايشگاه دکتر طاهری در شهرستان خواف افتتاح و راه اندازی گرديد و تا سال ۱۳84 در این شهرستان ارائه خدمات می نمود.در سال ۱۳84 آزمايشگاه از شهرستان خواف به مكان جديد خود در شهرستان مشهد انتقال يافت.

ادامه